عنوان جلسه برگزار کننده تاریخ جلسه
اولین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان سکرتریت دولتداری باز 1396/7/22 اسناد
دومین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان سکرتریت دولتداری باز 1396/8/6 اسناد
سومین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان سکرتریت دولتداری باز 1397/6/27 اسناد
چهارمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان سکرتریت دولتداری باز 1397/8/27 اسناد
پنجمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان سکرتریت دولتداری باز 1397/11/23 اسناد
ششمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان سکرتریت دولتداری باز 1398/3/29 اسناد
هفتمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان سکرتریت دولتداری باز 1398/4/25 اسناد