تقسیم اوقات تطبیق برنامه عمل ملی-اول

شماره اسناد فعالیت نهاد اجرا کننده Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
1 تدویر سه جلسه مشترک با نهادهای مدنی و رسانه ها به منظور بازنگری، تدقیق و تصویب مکانیزم مشارکت عامه در روند بررسیاداره عالی بررسی
2 ایجاد ساختارهای لازم اداری و ارائه سه برنامه آموزشی-مطالعاتی از سوی اداره عالی بررسی برای کارمندان این ساختارها
3 تدویر دو سمینار آگاهی دهی برای نهادهای مدنی و رسانه ها در مورد مسائل مرتبط با با اشتراک آنها در روند بررسی
4 ترتیب پلان بررسی وزارتخانه ها و اداره های مستقل به اساس تحلیل خطر در مشارکت با نهادهای مدنی و رسانه ها
5 اجرای 7 بررسی براساس پلان بررسی وزارتخانه ها و اداره های مستقل
شماره اسناد فعالیت نهاد اجرا کننده Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
1 تسوید طرح بازنگری قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی از سوی وزارت عدلیهوزارت عدلیه
2 برگزاری دو جلسه مشورتی با نهادهای مرتبط دولتی و جامعه مدنی درباره مسوده بازنگری قانون یاده شده از سوی وزارت عدلیه
3 نهایی سازی مسوده بازنگری شده توسط کمیته اجراییه ریاست تقنین وزارت عدلیه و بازتاب دیدگاه های نهادهای جامعه مدنی در آن
4 ارائه مسوده نهایی سند متذکره به کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان جهت تایید و ارائه نظر
5 ارایه نسخه نهایی طرح بازنگری قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان جهت تصویب
6 تصویب طرح بازنگری قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی در شورای ملی
7 توشیح، نشر و انفاذ قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی
شماره اسناد فعالیت نهاد اجرا کننده Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
1 تدوین طرح ساختار تشکیلاتی محاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن در دوازده ولایت از سوی ستره محکمهستره محکمه
2 (تدویر سیزده جلسه آگاهی دهی ( یک جلسه در مرکز و دوازده جلسه در سطح دوازده ولایت متذکره
3 ایجاد محاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن در دوازده ولایت
شماره اسناد فعالیت نهاد اجرا کننده Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
1 (ایجاد مدیریت های عمومی پلیس مردمی در 11 ولایت (لغمان، نیمروز، غور، نورستان، بادغیس، کنر، ارزگان، بغلان، غزنی، لوگر و پکتیاوزارت داخله
2 تدویر 11 کنفرانس آگاهی دهی در 11 ولایت فوق و برگزاری انتخابات اعضای شوراها طبق طرزالعمل موجود انتخابات
3 تدویر 11 برنامه آموزشی از طرف پلیس مردمی به اعضای انتخاب شده شوراها در 11 ولایت
4 تنظیم و تدویر جلسات ماهوار شوراهای مشارکت مردم و پلیس در مورد عملکردها
5 همگانی سازی صورت جلسات ماهوار از طریق وبسایت وزارت داخله
شماره اسناد فعالیت نهاد اجرا کننده Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
1 ترتیب لیست مقام های عالی رتبه دولتی که دارایی های شان واجد شرایط ثبت و نشر استریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
2 اولویت بندی ثبت و نشر دارایی 100 مقام عالی رتبه دولتی با مشارکت نهادهای جامعه مدنی و نشر آن از طریق ویبسایت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
3 ارسال فورم های ثبت دارایی به 100 مقام عالی رتبه دولتی جهت خانه پری و جمع آوری آن
4 تدوین میکانیزم نظارت نهادهای جامعه مدنی از روند تدقیق دارایی های ثبت شده از سوی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و نهادهای جامعه مدنی
5 نشر دارایی های ثبت شده هر یک از 100 مقام عالی رتبه به مجرد تکمیل آن از طریق ویبسایت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
6 تکمیل تدقیق دارایی های ثبت شده 100 مقام عالی رتبه، تهیه و نشر خلاصه ای از تدقیق تکمیل شده دارایی ها
7 تدویر پنج سیمینار آگاهی دهی در باره دسترسی به یافته های ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
شماره اسناد فعالیت نهاد اجرا کننده Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
1 ترتیب مسوده اعتباردهی مراکز صحی و نشر آن از طریق وبسایت وزارت صحت عامهوزارت صحت عامه
2 تدویر 2 جلسه مشورتی با نهادهای مدنی مرتبط و نهایی سازی طرح اعتباردهی مراکز صحی
3 ارائه طرح اعتباردهی مراکز صحی و تصویب آن در کابینه
4 ایجاد سازمان اعتباردهی مراکز صحی در افغانستان
5 ثبت و اعتباردهی 20 مرکز صحی در کشور براساس طرح اعتباردهی خدمات صحی
6 ارائه 20 کورس آموزشی به کارمندان مراکز ثبت شده در سازمان اعتباردهی مراکز صحی
7 چاپ، نشر و همگانی سازی 10000 بروشور در مورد استندردهای خدمات صحی اساسی از سوی سازمان اعتباردهی صحی
8 راه اندازی سروی رضایت شهروندان از خدمات مراکز صحی ثبت شده و نشر فهرست درجه بندی مرکز
شماره اسناد فعالیت نهاد اجرا کننده Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
1 ترتیب مسوده پالیسی ملی بهسازی و نوسازی از سوی وزارت شهرسازی و مسکنوزارت شهرسازی و مسکن
2 تدویر جلسه مشورتی با نهادهای جامعه مدنی و سازمان های اجتماعی به منظور گنجانیدن نظرهای آنها در مسوده پالیسی بهسازی و نوسازی
3 تدویر 2 جلسه بین الوزارتی به منظور گنجانیدن دیدگاه های آنها در مسوده پالیسی بهسازی و نوسازی
4 تدوین نسخه نهایی پالیسی بهسازی و نوسازی از سوی وزارت شهرسازی و مسکن و ارائه آن به شورای عالی انکشاف شهری جهت تصویب
5 تسوید برنامه عمل برای اجرای پالیسی از سوی وزارت شهرسازی و مسکن
6 برگزاری 2 جلسه مشورتی با ادارات سکتور عامه، نهادهای مدنی و سازمان های اجتماعی در مورد مسوده برنامه عمل
7 شامل سازی دیدگاه ها و پیشنهادات سکتور عامه، نهادهای مدنی و سازمان های اجتماعی در تدوین نسخه نهایی برنامه عمی
شماره اسناد فعالیت نهاد اجرا کننده Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
1 ایجاد کمیته ای برای تسوید طرح محافظت زنان در شرایط جنگ و حالات اضطراروزارت امور زنان
2 تسوید طرح محافظت زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار از سوی کمیته
3 تدویر یک جلسه مشورتی در کابل با اشتراک نهادهای مرتبط دولتی، سازمانهای حقوق زنان و نهادهای جامعه مدنی از سوی کمیته
4 تصویب طرح در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان
5 تهیه و نهایی سازی برنامه عمل برای تسهیل اجرای پالیسی از سوی کمیته متذکره
شماره اسناد فعالیت نهاد اجرا کننده Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
1 ایجاد کمیته ملی نظارت بر شفافیت و کیفیت تعلیم و تحصیل از سوی وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالیوزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی
2 تدوین مکانیزم نظارت همه جانبه از سوی کمیته ملی نظارت
3 ارائه و تصویب مکانیزم نظارت همه جانبه توسط وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف
4 ایجاد 4 کمیته نظارت ولایتی در بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار و برگزاری یک جلسه جهت دهی برای آنها از سوی کمیته ملی نظارت
5 اجرای نظارت اجتماعی در سطح تعلیمات ابتدایی در مرکز 5 ولایت به شمول کابل از طریق کمیته نظارت ولایتی و کمیته ملی نظارت
6 اجرای سروی رضایت دانشجویان در سطح تحصیلات عالی در 5 ولایت به شمول توسط کمیته ملی نظارت و کمیته های ولایتی نظارت
7 نشر و پخش یافته های نظارت اجتماعی و سروی رضایت دانشجویان به گونه جداگانه از سوی کمیته ملی نظارت
شماره اسناد فعالیت نهاد اجرا کننده Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
1 ترتیب مسوده طرح ایجاد کمیته مشترک نهادهای دولتی و جامعه مدنی برای نظارت از استراتژی مبارزه علیه فساد اداریسکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری
2 تدویر 3 جلسه با نهادهای جامعه مدنی، وزارتخانه ها و اداره های مستقل مرتبط
3 ارائه نسخه نهایی طرح متذکره از سوی سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد غرض تصویب
4 ایجاد کمیته مشترک براساس طرح تصویب شده از سوی سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری
5 تهیه برنامه عمل برای اجرای نظارت از تطبیق استراتژی ملی مبارزه علیه فساد از سوی کمیته مشترک
6 جلسه ماهوار کمیته مشترک و تهیه گزارش ها و سفارش های لازم برای شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد
7 تهیه گزارش معلوماتی برای استفاده در استراتژی های مبارزه با فساد در آینده
شماره اسناد فعالیت نهاد اجرا کننده Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
1 تشکیل هیئت اصلاح واحدهای اطلاع رسانی به منظور تدوین برنامه و ابزار تعیین روش ارزیابی واحدهای اطلاع رسانیکمیسیون دسترسی به اطلاعات
2 ارزیابی 60 واحد اطلاع رسانی از سوی هیئت متذکره و نشر آن از طریق وبسایت وزارت اطلاعات و فرهنگ
3 ایجاد برنامه ارتقای ظرفیت براساس یافته های ارزیابی از سوی هیئت متذکره و نشر آن از طریق وبسایت وزارت اطلاعات و فرهنگ
4 تطبیق برنامه ارتقای ظرفیت در وزارت های یاد شده با حمایت فنی هیئت
5 تهیه گزارش درس های آموخته شده درباره تطبیق برنامه از سوی هیئت و همگانی سازی آن از طریق وبسایت وزارت اطلاعات و فرهنگ
شماره اسناد فعالیت نهاد اجرا کننده Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
1 بالای مراحل قرارداد و تطبیق قرارداد OCDS تطبیقاداره تدارکات ملی
2 با همکاری جامعه مدنی، ایجاد پروگرام نظارت جامعه مدنی از قراردادهای عامه برای تامین شفافیت، ارزش پول و عدالت
3 بالای مرحله پلانگذاری تدارکات OCDS تطبیق
4 بالای مراحل داوطلبی و اعطاء قرارداد OCDS تطبیق
شماره اسناد فعالیت نهاد اجرا کننده Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug
1 ایجاد گروه کاری برای ترتیب پیش نویسوزارت فواید عامه
2 تهیه پیش نویس چارچوب برنامه ارتباطات سرک های ولایتی در همکاری با مردم
3 برگزاری یک نشست مشورتی با جامعه مدنی مربوطه
4 سازماندهی جلسه بین الوزارتی با نهادهای مربوطه
5 نهایی ساختن چارچوب
6 شروع پروسه مشوره دهی عامه با 10 ولایت اولویت بندی شده
7 توسعه برنامه بودجه
تشریح رنگ ها اجرا شده
در حال اجرا
در حال اجرا با تاخیر
زمان اجرا نرسیده است