گروه های کاری
عنوان جلسه برگزار کننده تاریخ جلسه
جلسه اول گروه کاری انکشاف زیربناها سکرتریت دولتداری باز 1397/1/8 اسناد
جلسه دوم گروه کاری انکشاف زیربناها سکرتریت دولتداری باز 1397/5/21 اسناد
جلسه سوم گروه کاری انکشاف زیربناها سکرتریت دولتداری باز 1397/8/16 اسناد
جلسه چهارم گروه کاری انکشاف زیربناها سکرتریت دولتداری باز 1398/1/22 اسناد
عنوان جلسه برگزار کننده تاریخ جلسه
اولین جلسه گروه کاری صلح، امنیت و ادغام مجدد سکرتریت دولتداری باز 1397/3/16 اسناد
دومین جلسه گروه کاری صلح، امنیت و ادغام مجدد سکرتریت دولتداری باز 1397/5/23 اسناد
سومین جلسه گروه کاری صلح، امنیت و ادغام مجدد سکرتریت دولتداری باز 1397/9/19 اسناد
چهارمین جلسه گروه کاری صلح، امنیت و ادغام مجدد سکرتریت دولتداری باز 1398/1/29 اسناد
عنوان جلسه برگزار کننده تاریخ جلسه
اولین جلسه گروه کاری حاکمیت قانون سکرتریت دولتداری باز 1397/1/5 اسناد
دومین جلسه گروه کاری حاکمیت قانون سکرتریت دولتداری باز 1397/5/7 اسناد
سومین جلسه گروه کاری حاکمیت قانون سکرتریت دولتداری باز 1397/8/7 اسناد
جهارمین جلسه گروه کاری حاکمیت قانون سکرتریت دولتداری باز 1398/1/18 اسناد
عنوان جلسه برگزار کننده تاریخ جلسه
اولین جلسه گروه کاری حکومتداری و مدیریت مالی سکرتریت دولتداری باز 1397/1/6 اسناد
دومین جلسه گروه کاری حکومتداری و مدیریت مالی سکرتریت دولتداری باز 1397/5/9 اسناد
سومین جلسه گروه کاری حکومتداری و مدیریت مالی سکرتریت دولتداری باز 1397/9/12 اسناد
چهارمین جلسه گروه کاری حکومتداری و مدیریت مالی سکرتریت دولتداری باز 1398/2/22 اسناد
پنجمین جلسه گروه کاری حکومتداری و مدیریت مالی سکرتریت دولتداری باز 1398/4/11 اسناد
عنوان جلسه برگزار کننده تاریخ جلسه
جلسه اول گروه کاری انکشاف منابع بشر سکرتریت دولتداری باز 1397/2/2 اسناد
جلسه دوم گروه کاری انکشاف منابع بشری سکرتریت دولتداری باز 1397/5/16 اسناد
جلسه سوم گروه کاری انکشاف منابع بشری سکرتریت دولتداری باز 1397/5/16 اسناد
جلسه چهارم گروه کاری انکشاف منابع بشری سکرتریت دولتداری باز 1398/1/8 اسناد