گروه های کاری
عنوان جلسه برگزار کننده تاریخ جلسه
جلسه گروه کاري حاکمیت قانون مجتمع مشارکت دولتداري باز افغانستان سکرتریت دولتداری باز 1399/7/17 اسناد
عنوان جلسه برگزار کننده تاریخ جلسه
جلسه گروه کاری حکومتداری و مدیریت مالی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان 2- میزان سال 1399 سکرتریت دولتداری باز 1399/7/2 اسناد
عنوان جلسه برگزار کننده تاریخ جلسه
جلسه گروه کاری انکشاف منابع بشری مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان سکرتریت دولتداری باز 1399/7/7 اسناد