وضعیت تطبیق برنامه عمل ملی-اول

تشریح رنگ ها اجرا شده
در حال اجرا
در حال اجرا با تاخیر
زمان اجرا نرسیده است