وضعیت تطبیق برنامه عمل ملی-دوم

0%
50%
50%
50%
0%
0%
20%
0%
40%
10%
0%
0%
0%
0%
20%
0%
10%
60%
0%
0%
تشریح رنگ ها اجرا شده
در حال اجرا
در حال اجرا با تاخیر
زمان اجرا نرسیده است